torsdag 20 oktober 2016

Påminnelse - enkät

Till vårdnadshavare med barn i grundskola/ grundsärskola

Hej,
Nu är det dags för Skolenkäten. Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig
till elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal. Enkäten kan besvaras från och med
den 26 september till och med den 21 oktober 2016.

Alla barn och ungdomar har rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionens
uppgift är att kontrollera att alla skolor lever upp till dessa krav. Enkätresultatet utgör ett
viktigt underlag för Skolinspektionens tillsyn. Svaren kommer även att sammanställas till
statistik och skickas över till Skolverkets informationstjänst för föräldrar och elever.

Du som vårdnadshavare till barn i grundskola/grundsärskola har möjlighet att delge dina synpunkter om skolan via Skolenkäten. Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara.

Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Resultaten kommer att presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan ta skada. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen. Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid Om du har ett barn i årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan.

Under vecka 39 kommer du att få ett brev med ytterligare information om enkäten, tillsammans med inloggningsuppgifter. Där finns också information på flera språk.


Med vänlig hälsning,


Skolinspektionen 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar